BEZPIECZNIK - gazeta szkolna ZSEiI Giżycko

Nieregularnik Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych wydawany od 1998 r.

BEZPIECZNIK - gazeta szkolna ZSE Giycko
BEZPIECZNIK - Gazeta redagowana przez uczniw Zespou Szk Elektrycznych

Nieregularnik Zespou Szk Elektrycznych wydawany od 1998 r.

:: strona gwna

:: aktualny

:: numery

:: skad

:: adres

:: kontakt

:: historia i osignicia

:: skany *.jpg

:: wywiady

:: z ycia szkoy

:: humor

:: komiksy

:: ZSE Giycko

:: starostwo Giycko

:: miasto Giycko

:: forum Giycko

:: agroturystyka

Ewolucja:

Ucze szkoy redniej :) Student :) Dyrektor ZSE Karykatura :)

Uczymy si w tej szkole trzeci rok i przez pierwsze dwa lata naszym ulubionym dyrektorem by pan Bohdan Mucha. Od wrzenia t funkcj obj, po wygraniu konkursu, mgr Henryk Kondratowicz - wieloletni nauczyciel historii i przedsibiorczoci.
Jako redaktorki "Bezpiecznika" nie mogymy odmwi sobie przyjemnoci "przepytania" nowego szefa "elektryka" i ujawnienia intencji dowdcy.

Edukacja nie moe nie dostrzega, e wiat si zmieni

1. Na pocztek zaczniemy od pyta bardzo przy-ziemnych: ile lat uczy Pan w naszej szkole i jak Pan j ocenia?
W Zespole Szk Elektrycznych pracuj od 1984 r., tym samym wspuczestniczyem w wypracowywaniu rangi i marki szkoy. Bdc zaangaowanym w ycie szkoy i w jej problemy prac sw oceniam bardzo pozytywnie. W tym czasie budowaem wizj szkoy XXI w. - przyjaznej modemu czowiekowi, majcej na celu wyksztacenie go w atrakcyjnym zawodzie podanym na aktualnym rynku pracy. Realizowaem to bardzo solidnie przygotowujc si merytorycznie przez lata do moliwoci wcielenia w ycie moich idei. W tym czasie ukoczyem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na UMK w Toruniu, studia podyplomowe z zakresu przedsibiorczoci oraz kurs z zarzdzania owiat dla kadry kierowniczej.

2. Czy nie al Panu utraty bezporedniego kontaktu z uczniami, ktry posiada Pan podczas lekcji historii?
Bezporedni kontakt z uczniami zachowaem poprzez prowadzenie zaj dydaktycznych z przedsibiorczoci i rozwizywanie problemw uczniw, co nie byoby moliwe bez bezporednich kontaktw z nimi.

3. Czy jako dyrektor zamierza Pan wprowadzi jakie nowe reguy w naszej szkole?
Funkcjonowanie szkoy okrelaj odpowiednie przepisy prawa owiatowego. Zmiany bd konsekwencj nowelizacji przepisw prawa, jak rwnie wypadkow aktualnej sytuacji ekonomiczno-spoecznej powiatu i regionu.

4. Jakie s Pana plany odnonie modziey i placwki, moe zapowiadaj si jakie zasadnicze zmiany?
Edukacja nie moe nie dostrzega, e wiat si zmieni. W spoeczestwie informacyjnym nowoczesna szkoa powinna uczy trzech elementarnych umiejtnoci: komunikatywnoci, kreatywnoci i aktualizacji wiedzy. Rwnoczenie ma inspirowa i rozwija zainteresowania uczniw, a znaczc rol do spenienia w tym zakresie maj rnorodne kka zainteresowa, efektem ktrych bdzie uczestnictwo modziey w konkursach i olimpiadach otwierajcych przed modym czowiekiem moliwoci zdobywania wiedzy oraz ksztacenia na wyszym poziomie. W przeszoci atrakcyjne nowoczesne profile ksztacenia zapewniay nabr modziey. Obecnie w oparciu o istniejc kadr pedagogiczn i zaplecze dydaktyczne naley rozwija ksztacenie elektroniczno-informatyczno-elektryczne o rnorodnych specjalizacjach. Oprcz istniejcych kierunkw ksztacenia zawodowego planujemy wprowadzi nowe kierunki: technik informatyk oraz technik ekonomista. W zakresie ksztacenia oglnoksztaccego zmierza bdziemy do utworzenie klasy europejskiej z rozszerzonym nauczaniem jzyka niemieckiego realizowanej przy wsppracy z Instytutem Goethego. Najbardziej znaczcym dziaaniem w biecym roku szkolnym jest przygotowanie Was, Droga Modziey, do egzaminw maturalnych.

5. W jaki sposb objcie stanowiska dyrektora wpyno na Pana ycie osobiste?
ycie osobiste, na ktre mam coraz mniej czasu, jest moj prywatnoci, w tej chwili jedyn jako osoby publicznej.

6. Czy Pana relacje z koleankami i kolegami "po fachu" w jaki sposb zmieniy si, gdy zosta Pan ich przeoonym?
Stosunki z wsppracownikami ukadaj si doskonale i mog zawsze liczy na ich aktywno w rozwizywaniu wszelkich problemw naszej szkoy.

7. Jak na Pask nominacj zareagowali uczniowie i jakie jest ich obecne podejcie do Pana?
Pytanie to naley skierowa do Was, Szanowni Uczniowie.

8. Czego moemy yczy nowemu dyrektorowi naszej "Alma Mater"?
Zdrowia, ktre pozwoli na rozwj naszej szkoy. Amicus Plato, sed magis amica veritas (miuj idealizm Platona, lecz wiksz przyjacik jest mi prawda).

Nesia & KILERek

 ©  "Bezpiecznik" Zesp Szk Elektrycznych 2005
Powrót do strony tytułowej Bezpiecznika nr 32
 ©  "Bezpiecznik" Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 2014